Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

                   ΕΦΕΔΡΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΦ.Υ.ΕΣ.)

                   


      Ο θεσμός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) τέθηκε σε ισχύ με την ψήφιση και δημοσίευση του Ν.3366/2005 (ΦΕΚ 167/5-7-2005, τ. Α΄), ο οποίος τροποποιήθηκε αργότερα από το άρθρο 15 του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-2-2008).

     Στόχοι του θεσμού των ΕΦ.Υ.ΕΣ. ήταν εξ αρχής:


  • Η πιό ενεργός συμμετοχή τους στην άμυνα της χώρας.

  • Η μείωση της ανεργίας.
  • Η ενίσχυση της εντοπιότητας, με απασχόληση στον τόπο τους.

     Οι Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) αποτελούν μαζί με τον ενεργό στρατό, την Εθνοφυλακη και την Εφεδρεία συστατικό στοιχείο του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.), αποτελώντας ιδιαίτερο τμήμα της Εφεδρείας του.

     Η εντοπιότητα, όπως αναφέρθηκε πιό πάνω, αφορά στους διαμένοντες στους Νομούς:

Έβρου - Ροδόπης - Ξάνθης - Δράμας - Σερρών - Κιλκίς - Πέλλας - Φλώρινας - Καστοριάς - Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας - Λέσβου - Χίου - Σάμου - Δωδεκανήσου.

     Η ένταξη στον θεσμό γίνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης τριετούς διάρκειας.
Με την λήξη της σύμβασης αυτής, δύνανται να την ανανεώσουν, κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου από το άρθρο 2 του Νόμου ορίου ηλικίας (35ο ή 40ό, αναλόγως της ιδιότητάς τους)

     Η πρόσληψή τους γίνεται ύστερα από σχετική προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

     Κριτήρια επιλογής των ΕΦ.Υ.ΕΣ. είναι:


  • Η ηλικία.
  • Η οικογενειακή κατάσταση.
  • Η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν.
  • Ο χρόνος απολύσεως από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

     Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. καλούνται κάθε χρόνο για εκπαίδευση και αύξηση της ειρηνικής δύναμης των Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων στις οποίες ανήκουν, για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τεσσάρων (4) μηνών, σε μια έως δυο περιόδους, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό που εκδίδεται από το Γ.Ε.Σ.

      Ο αριθμός των κατ' έτος κατατασσόμενων ΕΦ.Υ.ΕΣ. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΝ.Σ.Σ.).

     Οι απολαβές τους, είναι ίσες με των ομοιόβαθμών τους επαγγελματιών στρατιωτικών, εκτός από όσους κατετάγησαν ως απλοί στρατιώτες ή δεκανείς, οι οποίοι λαμβάνουν βασικό μισθό  λοχία.

     Άλλος ένας θεσμός, λοιπόν, που έθεσε σαν έναν από τους στόχους της θέσπισής του την καταπολέμηση της ανεργίας. Σε μια εποχή, μάλιστα, όπου η σημερινή κρίση δεν είχε την υπόσταση υποψίας καν ούτε διαφαινόταν η απειλή της στους τέσσερις ορίζοντες. 
Εντούτοις, ούτε ο θεσμός αυτός υποστηρίχθηκε σθεναρά, ίσως επειδή δεν πίστεψαν σ' αυτόν ούτε οι ίδιοι οι δημιουργοί του. Σήμερα, όμως, υπό το πρίσμα της παρούσας οικονομικής εξαθλίωσης της χώρας μας, φαντάζει σε πολλούς ως μια λύση ελκυστική και προσοδοφόρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου