Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

   Αυτή θα είναι η στολή της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων!

   Στρατονομία τέλος! Και αυτή θα είναι η στολή της νέας Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων.

    Ο φόβος και ο τρόμος κάθε στρατιώτη, οι στρατονόμοι με το μπλε βρετανικό καπέλο και το ξύλινο γκλομπ “αποσύρονται” από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος προχωρά στην ίδρυση της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων.

    Θα επανδρωθεί από άνδρες και των τριών Όπλων ώστε να έχει διακλαδικό χαρακτήρα και βέβαια δεν αναμένεται να είναι…πιο επιεικής από την Στρατονομία, που βέβαια πάντα είχε το “στίγμα” ότι αποτελούσε τη συνέχεια της μισητής ΕΣΑ.
 
    Ποιο είναι το σκεπτικό γι΄ αυτή την αλλαγή η οποία για τους στρατιωτικούς αλλά και για τους στρατιώτες είναι ιστορική;

    Σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ που διχειρίζονται το θέμα “η ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας, που διέπει τη Στρατονομία, [Ν. 1746/ 1951 (ΦΕΚ Α' 109)], οδήγησαν στην διαπίστωση της αναγκαιότητας θεσμοθέτησης νέου νόμου που θα ρυθμίζει κατά τρόπο ενιαίο την οργάνωση και λειτουργία των Στρατονομικών Υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, και ενισχύει τη διακλαδικότητά τους”.

    Οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ που πήραν την εντολή από τον Αβραμόπουλο να προχωρήσουν υποστήριξαν την η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση νέου νόμου, “ο οποίος έρχεται να καλύψει κατά τρόπο διακλαδικό τη λειτουργία της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και να παρέχει όλα εκείνα τα νομικά εφόδια, προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου, να λειτουργούν και σε αυτόν τον τομέα υποδειγματικά”, όπως λένε.

    Το σχέδιο Νόμου για την "Αστυνομία Ενόπλων Δυνάμεων" είναι ήδη έτοιμο και συντάχθηκε προκειμένου να αναθεωρηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των αστυνομικών υπηρεσιών των ΕΔ.

    Η αλήθεια είναι ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία της Στρατονομίας - Ναυτονομίας και Αερονομίας καθορίζεται σε πλήθος θεσμικών κειμένων, τα οποία:

-   Αποκλίνουν από τη σύγχρονη δικαιϊκή και νομολογιακή πραγματικότητα και χαρακτηρίζονται αναχρονιστικά.
-   Δεν συνάδουν με τη νέα οργανωτική δομή των ΕΔ, τις σύγχρονες κοινωνικές - υπηρεσιακές αντιλήψεις και απαιτήσεις.
-   Αδυνατούν να ρυθμίσουν με ενιαίο και συνολικό τρόπο τα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης από ένα σύγχρονο φορέα των ΕΔ, που του έχουν ανατεθεί αστυνομικά καθήκοντα.
-   Λόγω των δυσχερειών που επιφέρουν, δεν δίνουν τη δυνατότητα στα όργανα που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

    Οι κυριότεροι άξονες, πάνω στους οποίους κινήθηκε η σύνταξη του σχεδίου Νόμου και που αποτελούν καθοριστικής σημασίας στοιχεία, είναι οι εξής:

  • Η δημιουργία Διακλαδικής Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων με Τμήματα Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερονομίας αντί της ύπαρξης ανεξάρτητης Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερονομίας. Η νέα αστυνομία ΕΔ θα υπάγεται στη διοίκηση, εποπτεία και έλεγχο του ΓΕΕΘΑ.
  • Η καθιέρωση σαφούς πεδίου αρμοδιοτήτων που διευκολύνει την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων άμεσα και χωρίς τη δημιουργία αμφιβολιών ως προς τη νομική κατοχύρωση τους.
  • Τα καθήκοντα και ο τρόπος άσκησης αυτών καθορίζονται πλέον ρητά και με σαφήνεια.
  • Ο εναρμονισμός με τη σύγχρονη νομική πραγματικότητα (ποινικές - δικονομικές διατάξεις, αρμοδιότητες υπαγόμενες αποκλειστικά στην ΕΛ.ΑΣ.)
Η πρόβλεψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων θεμάτων και λεπτομερειών, προκειμένου να περιοριστεί η ανάγκη ρύθμισης αυτών με εξουσιοδοτούμενες πράξεις (ΠΔ ή ΥΑ), γεγονός που θα καθυστερούσε αισθητά την πλήρη εφαρμογή του νόμου.


ΠΗΓΗ: OnAlert

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ


     Ένα από τα ευεργετήματα που παρέχει σε κατηγορία Ελλήνων πολιτών η Στρατολογική Νομοθεσία (άρθρο 25 του Ν.3421/2005), είναι η αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού.

     Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, με την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος περί Στρατολογίας, διακρίνονται σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την εικόνα της διαχρονικής κοινωνικής τους πορείας. Άλλοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό, αλλά αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, άλλοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό και συνεχίζουν να ζουν εκεί μέχρι και σήμερα, άλλοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό σε κάποιο κατοπινό χρονικό σημείο της ζωής τους, άλλοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έζησαν κάποια χρόνια της ζωής τους στο εξωτερικό και επέστραψαν τελικά στην Ελλάδα κ.λπ.

     Οι παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες παραθέτονται ενδεικτικά (υπάρχουν αρκετές άλλες ακόμη) και μπορεί να παρουσιάζουν παραλλαγές από άνθρωπο σε άνθρωπο, τυγχάνουν διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και νομικής αντιμετώπισης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

     Επομένως, είναι αντιληπτό, ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην προσέγγιση και επίλυση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, η οποία επιπλέον μπορεί να επηρρεάζεται ως προς την έκβασή της από την ηλικία του ενδιαφερόμενου κάθε φορά, από την κοινωνική του εικόνα ή ιδιότητα κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (λ.χ. μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, φοιτητής και στη συνέχεια εργαζόμενος, άνεργος, έγκλειστος σε φυλακές, έγκλειστος σε θεραπευτικό ίδρυμα  κ.ο.κ.).

     Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των Ελλήνων οι οποίοι κυρίως είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, παρουσιάζουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες:

     1. Ευρίσκονται, τις περισσότερες φορές, σε αποστάσεις τεράστιες και καθόλου βολικές για την εύκολη μετάβαση των ενδιαφερομένων προς επίλυση των στρατολογικών τους υποθέσεων, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τους και την συνεχή αναβολή της επίσκεψής τους σ' αυτές, που μπορεί να έχει επιπτώσεις ως προς την έγκαιρη και άνευ συνεπειών στρατολογική τους τακτοποίηση.

     2. Η αντιμετώπισή τους από τους Προξενικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία αλλά και από πολλές μαρτυρίες των οποίων έγινα αποδέκτης, είναι συνήθως ανάρμοστη και απαξιωτική, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την επίσκεψή τους στην Προξενική Αρχή που υπάγονται.

     3. Η επάνδρωση των Γραφείων Στρατολογίας των Προξενικών Αρχών μας στο εξωτερικό, υλοποιείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι εφενός τελούν σε άγνοια των στρατολογικών διατάξεων, αφετέρου στερούνται της πολυετούς εμπειρίας επί των στρατολογικών υποθέσεων, που θα τους καθιστούσε πιό ευέλικτους και ακριβείς ως προς την ορθή προσέγγιση και επίλυσή τους.
Οι μοναδικές θέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι επανδρωμένες με Αξιωματικό Στρατολόγο, είναι στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο και στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

     Συνέπεια όλων των παραπάνω, η έλλειψη υποδομής εκ μέρους της Πολιτείας σε κατάλληλο έμψυχο δυναμικό, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

     Η έλλειψη αυτή, οδήγησε στην αδήριτη ανάγκη δημιουργίας του GR ARMY (www.grarmy.com), με την φιλοδοξία να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο και με στόχο την άμεση, αξιόπιστη, επαγγελματική και κυρίως συνεχή (ακόμη και κατά τις επίσημες αργίες) εξυπηρέτησή τους. Η εξυπηρέτηση αυτή περιλαμβάνει συμβουλές για την στρατολογική τακτοποίηση, έλεγχο δικαιολογητικών, κατάθεση δικαιολογητικών και εκπροσώπηση στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στις διάφορες Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

     Τελειώνοντας, ο τρόπος που η ελληνική Πολιτεία επανδρώνει τις παραπάνω θέσεις, αποτελεί τρανό δείγμα του τρόπου και της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα: την καλύτερη, κατά το δυνατόν, εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών της που ζούν στο εξωτερικό, της αγαπημένης Ελληνικής Ομογένειας.Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

                                Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ 18

   Πρόσφατα προχώρησα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας" της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο "Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ 18", 
της οποίας ένα πρωτότυπο κατέθεσα και παρουσίασα ενώπιον Επιτροπής καθηγητών του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), κατά την αποφοίτησή μου τον Ιούλιο 2013 και ένα δεύτερο πρωτότυπο παρέδωσα ιδιοχείρως στον τότε Στρατηγό μου και Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

   Η εν λόγω διπλωματική μου εργασία, ξεκινάει με μια σύντομη ιστορική αναδρομή, με τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας, τους νέους κινδύνους και απειλές και την υφιστάμενη ανάγκη για Ένοπλες Δυνάμεις.

   Συνεχίζει με την παρουσίαση του υφιστάμενου Συστήματος Στράτευσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, διατυπώνοντας ακολούθως σχετικά συμπεράσματα.

   Αμέσως μετά, αναλύει το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί την χώρα μας εδώ και δεκαετίες, καταγράφει επίσημα στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την τραγικότητα του προβλήματος και τις ακόμη πιό τραγικές συνέπειές του στις επόμενες δεκαετίες, καθώς και τις τεράστιες επιπτώσεις του στην ορθή επάνδρωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και στην στράτευση γενικότερα.

   Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του νέου καθεστώτος (της στράτευσης στα 18), των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του και ακολουθούν σχετικά σχόλια.

   Ακολουθεί η παρουσίαση των Συστημάτων Στράτευσης άλλων χωρών, ως δείγμα σύγκρισης και άντλησης γόνιμων συμπερασμάτων και διατυπώνονται προτάσεις για την ορθολογικότερη, κατά το δυνατόν, εφαρμογή του νέου Συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της υποεπάνδρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων το ταχύτερο δυνατόν.

   Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα συμπεράσματα που αντλεί ο αναγνώστης και που δεν επιδέχονται ουδεμιάς αμφισβήτησης, είναι το γεγονός ότι το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και οι τραγικές του επιπτώσεις που θα φανούν προοδευτικά στο εγγύς μέλλον, είναι γνωστό στους εκπροσώπους μας στο ελληνικό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Αυτό που δεν είναι γνωστό (ή που είναι επίσης γνωστό...), είναι η αιτία που παρ' όλα ταύτα δεν έκαναν τίποτε μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να παραλείπουν, για την θεραπεία του εν λόγω προβλήματος, που δυστυχώς φαίνεται ότι σε βάθος περίπου τεσσάρων δεκαετιών από σήμερα, θα απειλήσει την ίδια την υπόστασή μας ως Ελληνικής φυλής. Θα απειλήσει την εξαφάνισή μας!
Και το γνωρίζουν!

 
 
             ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ


Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει ότι θα παραμείνει κλειστό για Τακτική Οικονομική Απογραφή, από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
Υπενθυμίζεται ότι, βάση της κείμενης νομοθεσίας, οι εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης (συνταγές) ισχύουν για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή τους, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν, κατά τη διάρκεια της απογραφής, να απευθύνονται τόσο στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών (ΝΙΜΙΤΣ) όσο και στα παραρτήματα τού (ΥΕΘΑ, ΝΝΑ, 401 ΓΣΝΑ), καθόσον οι κατηγορίες δικαιούχων είναι κοινές.

ΠΗΓΗ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ


                ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αποφασίστηκε πρόσφατα και προσυπεγράφη από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ναυτιλίας & Αιγαίου η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σαράντα (40) Κυπρίων σπουδαστών και σπουδαστριών, για τα εκπαιδευτικά έτη 2014-2015 και 2015-2016.

Διαβάστε την συνημμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου.

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

                                          Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

     Μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού, σε ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, σε ηλικία 30 ετών. Η γιορτή αυτή είναι γνωστή, επίσης, ως Επιφάνεια ή Φώτα.

     Το όνομα της εορτής αυτής προκύπτει από την φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με τις Γραφές συνέβη κατά την Βάπτιση του Ιησού.
Τη στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς στον Ιησού Χριστό και ταυτόχρονα ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε:

     "Ούτος εστί ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, δια του οποίου ευδόκησε ο Θεός να σώσει τους αμαρτωλούς".

     Το γεγονός αυτό, έχουν καταγράψει οι τρείς από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Αυτή, δε, είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνιση στη γη της Αγίας Τριάδας, σύμφωνα με τις Γραφές.

                                        Χρόνια Πολλά σε όλους και φωτισμένα!                                                  Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

     Από 2 Ιανουαρίου 2014 ξεκίνησε η υποχρέωση των νεαρών Ελλήνων, οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 1996, να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής (ειδικό έντυπο) και έτσι να απογραφούν, δηλαδή να γνωστοποιήσουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας τα προσωπικά τους στοιχεία ώστε αυτά να μηχανογραφηθούν και με βάση αυτά να κληθούν οι νέοι της παραπάνω κατηγορίας το επόμενο έτος (2015) για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

     Η προθεσμία για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, λήγει την 31 Μαρτίου 2014.


Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014

                    ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΑΖΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3421/2005, τα δίδυμα αδέλφια που υπηρετούν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου συμφερόντων τους, εφόσον υπάρχει ή στην πλησιέστερη μονάδα.

                                            ΟΤΑΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΖΙ

Όταν δυό αδέλφια υπηρετούν ταυτόχρονα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο ένας υπηρετεί στον τόπο συμφερόντων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή αλλιώς στην πλησιέστερη μονάδα. (Άρθρο 75 παρ.4 του Ν.3421/2005)

              Δυνατότητα στρατιωτών να υπηρετήσουν κοντά στο σπίτι των γονέων τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄) "Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις", που ρυθμίζει θέματα του στρατιωτικού προσωπικού, όσοι οπλίτες έχουν γονέα με βαριά αναπηρία (άνω του 67%) ή τυφλό, υπηρετούν κοντά στην κατοικία των γονέων τους ή στην πλησιέστερη μονάδα, με την προϋπόθεση ότι κατοικούν μαζί με τους γονείς τους.