Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

                   ΕΦΕΔΡΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΦ.Υ.ΕΣ.)

                   


      Ο θεσμός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) τέθηκε σε ισχύ με την ψήφιση και δημοσίευση του Ν.3366/2005 (ΦΕΚ 167/5-7-2005, τ. Α΄), ο οποίος τροποποιήθηκε αργότερα από το άρθρο 15 του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-2-2008).

     Στόχοι του θεσμού των ΕΦ.Υ.ΕΣ. ήταν εξ αρχής:


  • Η πιό ενεργός συμμετοχή τους στην άμυνα της χώρας.

  • Η μείωση της ανεργίας.
  • Η ενίσχυση της εντοπιότητας, με απασχόληση στον τόπο τους.

     Οι Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) αποτελούν μαζί με τον ενεργό στρατό, την Εθνοφυλακη και την Εφεδρεία συστατικό στοιχείο του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.), αποτελώντας ιδιαίτερο τμήμα της Εφεδρείας του.

     Η εντοπιότητα, όπως αναφέρθηκε πιό πάνω, αφορά στους διαμένοντες στους Νομούς:

Έβρου - Ροδόπης - Ξάνθης - Δράμας - Σερρών - Κιλκίς - Πέλλας - Φλώρινας - Καστοριάς - Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας - Λέσβου - Χίου - Σάμου - Δωδεκανήσου.

     Η ένταξη στον θεσμό γίνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης τριετούς διάρκειας.
Με την λήξη της σύμβασης αυτής, δύνανται να την ανανεώσουν, κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου από το άρθρο 2 του Νόμου ορίου ηλικίας (35ο ή 40ό, αναλόγως της ιδιότητάς τους)

     Η πρόσληψή τους γίνεται ύστερα από σχετική προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

     Κριτήρια επιλογής των ΕΦ.Υ.ΕΣ. είναι:


  • Η ηλικία.
  • Η οικογενειακή κατάσταση.
  • Η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν.
  • Ο χρόνος απολύσεως από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

     Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. καλούνται κάθε χρόνο για εκπαίδευση και αύξηση της ειρηνικής δύναμης των Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων στις οποίες ανήκουν, για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τεσσάρων (4) μηνών, σε μια έως δυο περιόδους, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό που εκδίδεται από το Γ.Ε.Σ.

      Ο αριθμός των κατ' έτος κατατασσόμενων ΕΦ.Υ.ΕΣ. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΝ.Σ.Σ.).

     Οι απολαβές τους, είναι ίσες με των ομοιόβαθμών τους επαγγελματιών στρατιωτικών, εκτός από όσους κατετάγησαν ως απλοί στρατιώτες ή δεκανείς, οι οποίοι λαμβάνουν βασικό μισθό  λοχία.

     Άλλος ένας θεσμός, λοιπόν, που έθεσε σαν έναν από τους στόχους της θέσπισής του την καταπολέμηση της ανεργίας. Σε μια εποχή, μάλιστα, όπου η σημερινή κρίση δεν είχε την υπόσταση υποψίας καν ούτε διαφαινόταν η απειλή της στους τέσσερις ορίζοντες. 
Εντούτοις, ούτε ο θεσμός αυτός υποστηρίχθηκε σθεναρά, ίσως επειδή δεν πίστεψαν σ' αυτόν ούτε οι ίδιοι οι δημιουργοί του. Σήμερα, όμως, υπό το πρίσμα της παρούσας οικονομικής εξαθλίωσης της χώρας μας, φαντάζει σε πολλούς ως μια λύση ελκυστική και προσοδοφόρα.


Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

 Στρατιωτική Θητεία και Πραγματικότητες: 

Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος.

«Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών»

 

 

 

Η στρατιωτική υπηρεσία και η διάρκεια της είναι ένα θέμα που απασχολεί τις αρμόδιες αρχές σε διάφορες χώρες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου. Λόγοι εθνικής ασφάλειας, κοινωνικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί και πολιτικοί πιέζουν κυβερνήσεις στην επανεξέταση της φύσης του θεσμού και του χρονικού διαστήματος της στρατιωτικής θητείας. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση σε ό,τι αφορά το θέμα της θητείας στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο και πώς αυτή συγκρίνεται με τη στρατιωτική υπηρεσία στην Ευρώπη και αλλού;

 

Στρατιωτική υπηρεσία

Γενικά, η στρατιωτική υπηρεσία αφορά, τόσο την εθελοντική, όσο και την υποχρεωτική θητεία. Οι περισσότερες χώρες σήμερα απαιτούν από τους πολίτες τους να υπηρετήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα στις ένοπλες δυνάμεις, είτε εξολοκλήρου εθελοντικά, είτε υποχρεωτικά. Σ’ αυτή την κατηγορία των χωρών με υποχρεωτική θητεία εντάσσονται και η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος, ενώ σε διάφορες περιπτώσεις συνυπάρχει συνδυασμός εθελοντικής και υποχρεωτικής θητείας.

 

Το φαινόμενο της στρατιωτικής υπηρεσίας είναι πανάρχαιο και είναι συνυφασμένο με την κατοχή και την άμεση και έμμεση χρήση φονικών και καταστροφικών εργαλείων (οπλισμού) από ομάδες ανθρώπων ή κρατών εναντίον αντιπάλων ή εχθρών, για την προστασία τους από απειλές ή και την προώθηση δικών τους συμφερόντων. Πρόκειται για ένα θέμα που πέρασε από πολλές φάσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της θητείας των στρατιωτών αλλά και σε σχέση με τις συνθήκες στελέχωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού. Οι επικρατούσες συνθήκες απειλής σε βάρος μιας χώρας, η άποψη των ψηφοφόρων, η κατάσταση της οικονομίας και το επίπεδο της στρατιωτικής τεχνολογίας αποτελούσαν καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων σε θέματα θητείας. Ιδίως στη σύγχρονη εποχή με την εισαγωγή εξοπλισμού και άλλων συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, η ανάγκη στελέχωσης του όλου φάσματος της οργανωτικής πυραμίδας των ενόπλων δυνάμεων – περιλαμβανομένων βέβαια και των οπλιτών – με εξειδικευμένο προσωπικό και επαγγελματίες έχει καταστεί αρκετά πιεστική.

 

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η θητεία ιστορικά κυμαινόταν μεταξύ 12 και 36 μήνες, εξαρτώμενη από διάφορους παράγοντες και ιδιαίτερα από το μέγεθος των κληρωτών και ασφαλώς την πολιτική κατάσταση και τις εξωτερικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα. Σήμερα η χώρα διαθέτει υπό τα όπλα, ανθρώπινο δυναμικό που ανέρχεται στις 144.350.

 

Όσον αφορά τη συζήτηση για δημιουργία επαγγελματικού στρατού, ήταν αναπόφευκτο ότι θα άρχιζε να απασχολεί και την Ελλάδα όπως συνέβαινε και σε άλλες συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ πριν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και μετά, δεδομένων των απαιτήσεων των σύγχρονων μορφών απειλών και των στρατιωτικών αποστολών. Μεταξύ 1985 έως το 2000 η Ελλάδα προώθησε το θεσμό της απασχόλησης εθελοντών στρατιωτών ( γνωστών σήμερα ως Εθελοντών Μακράς Υπηρεσίας), που απετέλεσε και την πρώτη προσπάθεια της χώρας για δημιουργία επαγγελματικού στρατού.

 

Το 2009 η υποχρεωτική θητεία των ανδρών ηλικίας μεταξύ 19 – 45 χρόνων μειώθηκε στους 9 μήνες. Επίσης προσανατολισμένη στην κατεύθυνσης της προώθησης του θεσμού ενός πλήρως επαγγελματικού στρατού, η κυβέρνηση υποσχέθηκε περαιτέρω μείωση της θητείας στους 6 μήνες. Η σκέψη αυτή ωστόσο τέθηκε στο περιθώριο, ένεκα σημαντικών ελλείψεων σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό, μεγάλων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα και της φυγοστρατίας το ποσοστό της οποίας το 2013 ανερχόταν στο 66% των κληρωτών. Αντίθετα από μέρους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας υποβλήθηκε πρόταση για αύξηση της διάρκειας της θητείας από 9 σε 12 μήνες για αντιμετώπιση της κατάστασης αλλά δεν έγινε αποδεχτή.

 

Τουρκία

Όσον αφορά την Τουρκία, η οποία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ ( 510.600) μετά τις ΗΠΑ, η υποχρεωτική θητεία σήμερα είναι 15 μήνες σε σχέση με 18 μήνες που ήταν προηγουμένως. Ο ανδρικός πληθυσμός της χώρας οφείλει να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μεταξύ των ηλικιών 19 – 40 χρονών.Σημειώνεται ότι υπάρχουν εξαιρέσεις σχετικά με τη διάρκεια της θητείας. Για παράδειγμα, κληρωτοί με πανεπιστημιακή μόρφωση μπορούν να υπηρετήσουν 6 μήνες θητεία, ενώ άνδρες άνω των 30 ετών δύνανται να εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία. Επίσης από φέτος προβλέπεται ότι η υποχρεωτική θητεία θα μειωθεί στους 12 μήνες, γεγονός που σημαίνει μείωση του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού της χώρας κατά 70.000. Από την άλλη σημειώνεται ότι το πρόβλημα της φυγοστρατίας είναι οξύ και στην Τουρκία, ιδίως στις νοτιοανατολικές περιοχές, με τον ετήσιο αριθμό των φυγόστρατων να κυμαίνεται γύρω στις 60.000.

 

Η διαφοροποίηση των απειλών και του ρόλου των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων απαιτούν ένα μικρότερο αλλά και κατά πολύ πιο αποτελεσματικό στρατό από επαγγελματίες. Ήδη η Τουρκία διαθέτει ένα πυρήνα επαγγελματιών στρατιωτών, που βρίσκεται υπό συνεχή εξάσκηση και εκπαίδευση και αποτελεί τον ιστό που στηρίζει τη λειτουργία του όλου στρατιωτικού οικοδομήματος. Ο προγραμματισμός είναι για σταδιακή προώθηση του θεσμού του επαγγελματικού στρατού, γεγονός που θα συμβάλει σημαντικά στην ποιοτική ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού της χώρας.

 

Τουρκοκύπριοι

Συζήτηση για μείωση της χρονικής διάρκειας της θητείας υπάρχει και για τις 5.000 των δυνάμεων των ενόπλων τουρκοκυπρίων στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου, από 15 σε 12 μήνες με βάση σχετική πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη λεγόμενη τουρκοκυπριακή βουλή.

 

Κύπρος

Στην Κύπρο, διακηρυγμένη πρόθεση των τελευταίων κυβερνήσεων ήταν η μείωση της θητείας από τους 26 μήνες σε επίπεδα κάτω των 19 μηνών μέχρι και 14 μήνες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς, η εξασφάλιση νέων οπλικών και άλλων συστημάτων και η πρόσληψη ικανοποιητικού αριθμού οπλιτών, που συνεπάγεται δαπάνες μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η αναβάθμιση της εφεδρείας.

 

Το 2002 η κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση της θητείας κατά ένα μήνα στους 25 μήνες και αργότερα το 2008 στους 24 μήνες που ισχύει σήμερα. Αναφέρεται ότι μείωση της θητείας στους 19 – 18 μήνες ή στους 15 -14 μήνες θα σήμαινε την αντίστοιχη πρόσληψη αριθμού εθελοντών επαγγελματιών στρατιωτών. Ιδιαίτερα μείωση της διάρκειας της θητείας στους 14 – 15 μήνες απαιτεί την πρόσληψη 3.500 περίπου και πλέον μισθωτών οπλιτών – για υποφερτή κάλυψη του κενού που θα άφηνε η μείωση της δύναμης της Εθνικής φρουράς από 8.000 – 10.000 κληρωτούς σε 4.500.

 

Το 2010 είχε περάσει νομοσχέδιο επιλύοντας διάφορες εκκρεμότητες οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς, προωθώντας μέτρα για αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της φυγοστρατίας, καθώς και πρόνοια για τη πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών προετοιμάζοντας το έδαφος για μείωση της θητείας. Ωστόσο, εσωτερικές αντιδράσεις, η έκρηξη στο Μαρί και οι εξελισσόμενες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες ανέκοψαν την πορεία υλοποίησης της μείωσης της θητείας στους 19 ή 18 μήνες και αργότερα στους 15 ή 14 μήνες. Η οικονομική κρίση και τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβάλλει το «Μνημόνιο» για το «νοικοκύρεμα» των δημόσιων οικονομικών αποτελούν σήμερα σημαντικό εμπόδιο σε οποιοδήποτε τέτοιο σχεδιασμό για μείωση της στρατιωτικής θητείας, αφού θα απαιτούντο σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που απαιτεί η υλοποίηση του. Μείωση της θητείας, είτε στους 19-18 μήνες, είτε στους 15-14 μήνες, με απλώς την αναδιοργάνωση και χωρίς διάθεση των απαιτούμενων πόρων και την ικανοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, προφανώς δεν θα είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την Εθνική Φρουρά.

 

Διάρκεια θητείας αλλού

Τέλος συγκρίνοντας τη διάρκεια της θητείας στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο η κατάσταση παρουσιάζεται ως εξής: Μεταξύ των τριών χωρών, η θητεία στην Κύπρο ( που ανέρχεται στους 24 μήνες) είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) η Κύπρος έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια θητεία. Σε ορισμένες χώρες όπως η Αυστρία η θητεία έχει διάρκεια 6μήνες, στην Εσθονία 8 μήνες και συνεπώς είναι μικρότερης διάρκειας και από εκείνη στην Ελλάδα και την Τουρκία.

 

Εκτός της ΕΕ, στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό ή γειτονικό χώρο, 24 μήνες θητεία έχει η Ουκρανία και η Αρμενία. Επίσης 24 μήνες θητεία έχουν αρκετές άλλες χώρες πέραν της Ευρώπης και του περίγυρού της όπως η Υεμένη, το Καζακστάν, η Σιγκαπούρη, η Κολομβία, η Γουϊνέα και άλλες. Μεγαλύτερη σε διάρκεια υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις έχουν η Αίγυπτος 12- 36 μήνες, το Ισραήλ 36 μήνες, η Συρία 30 μήνες, το Βιετνάμ 30 μήνες, η Βενεζουέλα 30 μήνες, η Νότιος Κορέα 26 και η Βόρειος Κορέα 5 – 12 χρόνια.

 

Τα ανωτέρω αποτελούν μερικές από τις πραγματικότητες που αφορούν το θέμα της στρατιωτικής υπηρεσίας, τόσο στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, όσο και χώρες της Ευρώπης και αλλού.

 

ΠΗΓΗ: Greek National Pride

 Καθαρογράφτηκε η απόφαση του ΣτΕ ,

με τον μισθό Ιουνίου οι “διορθώσεις”

 

 

Με την μισθοδοσία του Ιουνίου θα “επιστρέψουν” εν ενεργεία στελέχη αλλά και απόστρατοι που θα πάρουν τις συντάξεις τους στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012. Αυτά λένε οι πληροφορίες που διακινούνται από πηγές “θεσμικών ενώσεων” αποστράτων που όπως λένε έχουν επαφή με Μαξιμου.

 

Σωστά πολλοί θα σκεφτούν ότι σε …ελεύθερη μετάφραση αυτό μπορεί και να σημαίνει “ψηφίστε στις ευρωεκλογές όπως πρέπει” και μετά έρχονται και οι διορθώσεις.

 

Πάντως οι πηγές των θεσμικών ενώσεων επιμένουν ότι η απόφαση του ΣτΕ έχει ήδη καθαρογραφεί και μένει το “πράσινο φως” για την δημοσιοποιησή της. Κάτι που αναμένεται μέσα στο Μάρτιο. Με δεδομένο ότι το Γενικό Λογιστήριο χρειάζεται περίπου δυο μήνες για να αναπροσαρμόσει μισθούς και συντάξεις ,προκύπτει ότι οι “διορθώσεις” θα γίνουν τον Ιούνιο.πηγη

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014


                                  ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (Ο.Β.Α.)
            Με το άρθρο 13 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/11-12-1990, τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε αργότερα με το άρθρο 17 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-02-2008, τ. Α΄), καθιερώθηκε ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.).

            Ο.Β.Α. είναι οι οπλίτες εκείνοι, οι οποίοι μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων συνεχίζουν να υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εθελοντικά, για βραχεία περίοδο από ένα (1) έως (3) έτη.

            Ο παραπάνω θεσμός, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε ως γενεσιουργό αιτία :

  • την μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας,

  • την προβολή της παρουσίας της χώρας μας διεθνώς στις ειρηνευτικές αποστολές                          και

  • την οικονομική ανάπτυξη των μη αστικών κέντρων.

Πολλά είναι τα έτη που μεσολάβησαν από την καθιέρωση των Ο.Β.Α. μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά όμως, ο θεσμός αυτός δεν διαφημίστηκε επαρκώς και δεν στηρίχθηκε ένθερμα, ώστε να αποδώσει καρπούς κι αυτό οφείλεται ουσιαστικά στην εγκληματική αμέλεια και αφαιρετική νοοτροπία του νοσούντος, εδώ και πολλές δεκαετίες, δημόσιου τομέα, ο οποίος έχει μονίμως την τάση να γκρεμίζει ο ίδιος οτιδήποτε επιχειρεί «δήθεν» να χτίσει στον βωμό μιας τελικά ουτοπιστικά ανεπτυγμένης, αξιοκρατικής και ευημερούσας νεοελληνικής κοινωνίας. Το συμπέρασμα που σήμερα εύκολα συνάγεται είναι ότι ενώ ο θεσμός τελεί ακόμη εν ισχύ, εντούτοις φαίνεται ωσάν να «πνέει τα λοίσθια» καθόσον ο αριθμός των εντασσομένων οπλιτών κάθε έτος στον θεσμό των Ο.Β.Α. είναι από ελάχιστος έως μηδαμινός, η δε ενημέρωση των υπηρετούντων στις διάφορες μονάδες οπλιτών εκ μέρους των μονίμων στελεχών είναι αμελητέα ή ανύπαρκτη.

Ένας τέτοιος θεσμός, ο οποίος απευθύνεται σε έμψυχο δυναμικό που ανανεώνεται ακατάπαυστα, εάν αποσκοπεί σε θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα, χρειάζεται διαφήμιση σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς παράλειψη και ιδιαίτερη επιμονή/υπομονή για την καθιέρωσή του στις συνειδήσεις εκείνων στους οποίους απευθύνεται. Διαφορετικά, είναι a priori καταδικασμένος να αποτύχει και σήμερα κανείς δεν μπορεί να καν ισχυριστεί ότι ο εν λόγω θεσμός έχει θετικό πρόσημο.    

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία, που η επαγγελματική εξασφάλιση και η παραμονή στο εργασιακό γίγνεσθαι είναι αδήριτη ανάγκη, αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ιδιότητα του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης παρέχει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση για ένα (1) έως τρία (3) χρόνια, οπότε αποτελεί μια ιδιαίτερα πρόσφορη λύση, συγκριτικά με πολλούς άλλους κλάδους επαγγελματικής ενασχόλησης. Επιπλέον, παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πριμοδότηση με επιπλέον μόρια σε διαγωνισμούς πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

Μοναδική προϋπόθεση, όμως, για να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά και στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (Δ.Ε.Α.), αποτελεί η υπογραφή για κάθε έτος ξεχωριστά σχετικής Κ.Υ.Α., η οποία εκδίδεται από τους  Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Άμυνας και καθορίζει, μεταξύ άλλων και τον ανώτατο κατ’ έτος αριθμό ανακατατασσομένων ή επανακατατασσομένων ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μια ακόμη, λοιπόν, ένεση κατά της παθογένειας της ανεργίας, που εξαπλώνεται καθημερινά ολοένα και πιο πολύ με τάσεις καταστροφικές και εν γένει αποδομητικές της ελληνικής κοινωνίας είναι ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, ο οποίος πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.   


Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2014 Β/ΕΣΣΟ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Μάρτιο 2014:

Στρατός Ξηράς (2014 Β΄ ΕΣΣΟ):

4 & 5 Μαρτίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
10 έως 13 Μαρτίου, για τους υπόλοιπους.

Πολεμική Αεροπορία (2014 Β΄ ΕΣΣΟ):
4 Μαρτίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
10 Μαρτίου, για τους υπόλοιπους.

Πολεμικό Ναυτικό (2014 Β΄ ΕΣΣΟ):
5 Μαρτίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
11 Μαρτίου, για τους υπόλοιπους.

ΠΗΓΗ: Γ.Ε.ΕΘ.Α.

   GR ARMY
   Consultants